Vedtægter

Vedtægter for RUDERSDAL BADMINTON

 Navn og Hjemsted.

 1. Klubbens navn er Rudersdal Badminton. Klubben er en fusion mellem SNIK Badminton, stiftet den 1. oktober 1959, og Vedbæk Badminton, stiftet den 17. februar 1981. Klubberne blev fusioneret den 1. januar 2014. Klubben er hjemmehørende i Rudersdal Kommune. Klubbens adresse er formandens bopæl. Klubben er igennem Sjællands Badminton Kreds (SBKr) medlem af Dansk Badminton Forbund, under Dansk idrætsforbund, DGI, Rundforbi Brugerråd og Rudersdal Idrætsråd. Klubben og hvert af klubbens medlemmer er således forpligtet til at rette sig efter de pågældende forbunds love, reglementer og bestemmelser herunder de fastsatte amatørregler. Klubben er endvidere gennem Dansk Badminton Forbund tilsluttet The International Badminton Federation.
 2. Formål.
 3. Klubbens formål er at fremme udøvelsen af badminton i Rudersdal Kommune for såvel motionister som turneringsspillere i alle aldersgrupper - ungdom, seniorer og veteraner. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab er det hensigten at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
 4. Medlemmer.§ 4.  Kontingent. Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af Generalforsamlingen. Kontingentet opkræves af bestyrelsen forud for indeværende sæson (efterår/forår), senest den 1. september. I kontingentet er indbefattet kontingent til Sjællands Badminton Kreds (SBKr) og til Dansk Badminton Forbund. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem, der indgiver skriftligt og nærmere motiveret ansøgning derom for betaling af kontingent, dog højst for en sæson ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, som oftest for lang og tro tjeneste i klubben som bestyrelsesmedlem, frivillig leder eller lign.§ 6. Restance.§ 7. Udmeldelse.§ 8. Eksklusion og karantæne.§ 9.  Bestyrelsen.Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, der skal bestå af mindst 2 medlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af bestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige over for bestyrelsen, og større økonomiske dispositioner skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent, eller når to af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Formanden leder bestyrelsesmødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er tilstede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, eksklusion og karantæne jf. dog § 8. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsesmøderne, der skal godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et medlemskartotek samt bogholderi og udarbejdes regnskab, der udviser klubbens drift og økonomiske stilling på overskuelig måde. Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren skal senest inden udgangen af januar måned fremlægge et revideret regnskab for bestyrelsen.
 5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag forevist og kassebeholdningen afstemt. Revisorerne er pligtige til overfor bestyrelsen, at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uforsvarlige eller regnskabsmæssigt betænkelige. Samtidig med, at regnskabet foreligger til klubbens årlige generalforsamling, skal revisorernes påtegning foreligge.
 6. § 10. Regnskab og revision.
 7.  
 8. Foreningen tegnes i økonomiske anledninger over for Rudersdal Kommune samt i andre anliggender af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen vælger en repræsentant til Rudersdals brugerbestyrelse.
 9. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 - 8 medlemmer. Bestyrelsen omfatter en formand, kasserer og sekretær samt 2 - 5 øvrige medlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
 10. Det er medlemmernes pligt ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben repræsenteres, at optræde på værdig vis. Overtrædelse af nærværende paragraf kan efter bestyrelsens bestemmelse med 2/3 flertal medføre karantæne fra klubben eller i ekstraordinære tilfælde eksklusion af klubben, hvis medlemmet har skadet klubben og dens omdømme. Ved karantæne forstås udelukkelse fra træning og konkurrencer i op til en måned. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have mulighed for at fremføre sit forsvar. Eksklusion kan kræves prøvet på førstkommende generalforsamling, der skal træffe beslutning med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 11. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske inden den 15. august, for at få virkning fra indeværende sæson (efterår/forår). Forfaldne og allerede indbetalte kontingenter tilbagebetales ikke, helt eller delvis.
 12. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent efter § 4 senest en måned efter forfaldsdato, skal klubben skriftligt anmode medlemmet om beløbets indbetaling inden 14 dage fra henvendelsens dato. Er beløbet ikke betalt inden denne frist, kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem af klubben. Restancen skal indbetales før ny indmeldelse kan finde sted.
 13. § 5.  Banetildeling og holdtilmelding. Bane tildeling sker via klubbens hjemmeside, hvor man tilmelder sig og betaler for en hel bane, med Dankort. Herefter kan banen benyttes. Ved sæson start vil spillere der har haft bane året før blive kontaktet af klubben, ca. 14 dage før opstart, og tilbudt den samme banetid. I tilfælde af manglende tilmelding og betaling, kan bestyrelsen herefter frit disponere over banen. Holdtilmelding og betaling sker ligeledes via hjemmesiden. Ved manglende tilmelding og betaling er det ikke muligt at deltage i træningen og trænerne har ret til at udelukke medlemmet fremadrettet, indtil tilmelding og betaling er sket.
 14. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Som aktive medlemmer kan optages alle, der ønsker at udøve badminton. Alle aktive medlemmer opfordres til at deltage i klubbens aktiviteter. Som passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for klubben og for badminton. Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrencer eller træning.
 1. Generalforsamling.Generalforsamlingen, der ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsorden via klubbens hjemmeside, opslag og ved e-mail til medlemmerne. Medlemmer der ønsker indkaldelsen med brev skal rette skriftlig henvendelse herom til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til ændring af vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest på ugedagen før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer af Rudersdal Badminton. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
 2.  
 3. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned.
 1.    Udpegning af dirigent.
 2.    Beretning fra formanden.
 3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4.    Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår, og vedtagelse af5.  Behandling af indkomne forslag.6a: Formand (i lige årstal)       2-årig periode, således at halvdelen er på valg hvert år. Kassereren er på 7.  Valg af:7b: Revisorsuppleant (eventuelt)  § 12. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed.§ 13. Ekstraordinær generalforsamling.§ 14. Klubbens opløsning.På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvad der skal ske med klubbens aktiver og passiver. Denne beslutning træffes med simpelt flertal. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til et almennyttigt formål i Rudersdal Kommune.
 5.  
 6. Beslutningen om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, og generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig som følge af for lavt fremmøde, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mellem 14 og 30 dage efter den første generalforsamling. Beslutning om klubbens opløsning kan på denne generalforsamling træffes med mindst 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af hvad der ønskes behandlet. Indvarslingen finder sted på den i § 11 angivne måde og skal, når den sker ifølge begæring fra medlemmerne, finde sted senest 30 dage efter kravets fremkomst.
 8. På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt flertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne samt afgørelse vedr. eksklusioner kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Såfremt et tilstedeværende, stemmeberettiget medlem forlanger det, skal der afholdes hemmelig skriftlig afstemning.
 9. Referatet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.
 10. Bestyrelsen sørger for at der føres referat over det på generalforsamlingen passerede, og at referatet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingsdagen.
 11. 8.  Eventuelt
 12. 7a: 2 Revisorer
 13.        valg i ulige årstal.
 14. 6b: Øvrige bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter vælges for en
 15. 6.  Valg af:
 16.      kontingent.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Rudersdal Badminton den 18. februar 2014.