Vedtægter

Vedtægter for RUDERSDAL BADMINTON

§ 1. Navn og Hjemsted.

Klubbens navn er Rudersdal Badminton. Klubben er en fusion mellem SNIK Badminton, stiftet
den 1. oktober 1959, og Vedbæk Badminton, stiftet den 17. februar 1981. Klubberne blev
fusioneret den 1. januar 2014. Klubben er hjemmehørende i Rudersdal Kommune. Klubbens
adresse er formandens bopæl. Klubben er igennem Sjællands Badminton Kreds (SBKr)
medlem af Dansk Badminton Forbund, under Dansk idrætsforbund, DGI, Rundforbi Brugerråd
og Rudersdal Idrætsråd. Klubben og hvert af klubbens medlemmer er således forpligtet til at
rette sig efter de pågældende forbunds love, reglementer og bestemmelser herunder de
fastsatte amatørregler. Klubben er endvidere gennem Dansk Badminton Forbund tilsluttet The
International Badminton Federation.

§ 2. Formål.

Klubbens formål er at fremme udøvelsen af badminton i Rudersdal Kommune for såvel
motionister som turneringsspillere i alle aldersgrupper - ungdom, seniorer og veteraner. Med
udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab er det hensigten at styrke
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at
deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3. Medlemmer.

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Som aktive medlemmer kan optages alle,
der ønsker at udøve badminton. Alle aktive medlemmer opfordres til at deltage i klubbens
aktiviteter. Som passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for klubben og for
badminton. Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrencer eller træning.

§ 4. Kontingent.

Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af Generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves af bestyrelsen forud for indeværende sæson (efterår/forår), senest den
1. september. I kontingentet er indbefattet kontingent til Sjællands Badminton Kreds (SBKr) og
til Dansk Badminton Forbund. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem, der indgiver
skriftligt og nærmere motiveret ansøgning derom for betaling af kontingent, dog højst for en
sæson ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, som oftest for lang og tro tjeneste i klubben som
bestyrelsesmedlem, frivillig leder eller lign.

§ 5. Banetildeling og holdtilmelding.

Bane tildeling sker via klubbens hjemmeside, hvor man tilmelder sig og betaler for en hel bane, med Dankort.
Herefter kan banen benyttes. Ved sæsonstart vil spillere der har haft bane året før blive kontaktet af klubben,
ca. 14 dage før opstart, og tilbudt den samme banetid. I tilfælde af manglende tilmelding og betaling, kan
bestyrelsen herefter frit disponere over banen. Holdtilmelding og betaling sker ligeledes via hjemmesiden.
Ved manglende tilmelding og betaling er det ikke muligt at deltage i træningen og trænerne har ret til at
udelukke medlemmet fremadrettet, indtil tilmelding og betaling er sket.

§ 6. Restance.

Såfremt et medlem ikke betaler kontingent efter § 4 senest en måned efter forfaldsdato, skal
klubben skriftligt anmode medlemmet om beløbets indbetaling inden 14 dage fra henvendelsens
dato. Er beløbet ikke betalt inden denne frist, kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem
af klubben. Restancen skal indbetales før ny indmeldelse kan finde sted.

§ 7. Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske inden den 15. august, for at få virkning
fra indeværende sæson (efterår/forår). Forfaldne og allerede indbetalte kontingenter
tilbagebetales ikke, helt eller delvis.

§ 8. Eksklusion og karantæne.

Det er medlemmernes pligt ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben
repræsenteres at optræde på værdig vis. Overtrædelse af nærværende paragraf kan efter
bestyrelsens bestemmelse med 2/3 flertal medføre karantæne fra klubben eller i
ekstraordinære tilfælde eksklusion af klubben, hvis medlemmet har skadet klubben og dens
omdømme. Ved karantæne forstås udelukkelse fra træning og konkurrencer i op til en måned.
Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have mulighed for at fremføre sit
forsvar. Eksklusion kan kræves prøvet på førstkommende generalforsamling, der skal træffe
beslutning med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 9. Bestyrelsen.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 - 8 medlemmer. Bestyrelsen omfatter en formand, kasserer og
sekretær samt 2 - 5 øvrige medlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, for en
2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, der skal bestå af mindst 2 medlemmer, hvoraf det
ene skal være medlem af bestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige over for bestyrelsen, og større
økonomiske dispositioner skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse.
Foreningen tegnes i økonomiske anledninger over for Rudersdal Kommune samt i andre
anliggender af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen vælger en repræsentant til Rudersdals
brugerbestyrelse.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent, eller når to af
bestyrelsens medlemmer ønsker det. Formanden leder bestyrelsesmødet. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede. Afgørelser træffes
ved almindeligt flertal, eksklusion og karantæne jf. dog § 8. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører en protokol over bestyrelsesmøderne, der skal
godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Regnskab og revision.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et medlemskartotek samt bogholderi og udarbejdes
regnskab, der udviser klubbens drift og økonomiske stilling på overskuelig måde. Regnskabsåret
er kalenderåret. Kassereren skal senest inden udgangen af januar måned fremlægge et
revideret regnskab for bestyrelsen.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan
forlange samtlige bilag forevist og kassebeholdningen afstemt. Revisorerne er pligtige til
overfor bestyrelsen at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uforsvarlige eller
regnskabsmæssigt betænkelige. Samtidig med, at regnskabet foreligger til klubbens årlige
generalforsamling, skal revisorernes påtegning foreligge.

§ 11. Generalforsamling.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær
generalforsamling skal afholdes i marts eller april måned.
Generalforsamlingen, der ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, indkaldes af bestyrelsen
med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsorden via klubbens hjemmeside, opslag og
ved e-mail til medlemmerne. Medlemmer der ønsker indkaldelsen med brev skal rette skriftlig
henvendelse herom til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
herunder forslag til ændring af vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest på ugedagen
før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive
medlemmer af Rudersdal Badminton.

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om afholdelse af generalforsamling skal
ske fuldstændig eller delvis elektronisk.

Indkaldelse til elektronisk generalforsamling vil berette om tilmelding hertil samt hvilket
medie, der vil benyttes. Indkaldelse til elektronisk generalforsamling vil derudover berette
om nærmere krav til det elektroniske udstyr, som anvendes ved deltagelse i
generalforsamling samt fremgangsmåde af den elektroniske generalforsamling.
Medlemmer afholder selv egen omkostninger i forbindelse med deltagelse i elektronisk
generalforsamling.

Ved elektronisk generalforsamling kan bestyrelsen beslutte at udlevere relevante dokumenter
elektronisk, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

Bestyrelsen har ansvar for, at den elektroniske generalforsamling afholdes på betrykkende
vis, at det anvendte system er indrettet til, at deltager kan ytre sig, afgive stemme samt, at
lovens krav for afholdelse af generalforsamling opfyldes.

Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Udpegning af dirigent.

2. Beretning fra formanden.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår, og vedtagelse af
    kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af:

     6a: Formand (i lige årstal)
     6b: Øvrige bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter vælges for en
           2-årig periode, således at halvdelen er på valg hvert år. Kassereren er på
           valg i ulige årstal.

7. Valg af:

7a: 2 Revisorer

7b: Revisorsuppleant (eventuelt)

8. Eventuelt

Bestyrelsen sørger for at der føres referat over det på generalforsamlingen passerede, og at
referatet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter
generalforsamlingsdagen.
Referatet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes
beslutninger ved simpelt flertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne samt afgørelse vedr.
eksklusioner kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmeret kan kun udøves ved
personligt fremmøde. Såfremt et tilstedeværende, stemmeberettiget medlem forlanger det,
skal der afholdes hemmelig skriftlig afstemning.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når
mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af
hvad der ønskes behandlet. Indvarslingen finder sted på den i § 11 angivne måde og skal,
når den sker ifølge begæring fra medlemmerne, finde sted senest 30 dage efter kravets
fremkomst.

§ 14. Klubbens opløsning.

Beslutningen om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves at mindst 1/2 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af
de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, og
generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig som følge af for lavt fremmøde, skal bestyrelsen
indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mellem 14 og 30 dage efter den
første generalforsamling. Beslutning om klubbens opløsning kan på denne generalforsamling
træffes med mindst 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvad der skal ske med klubbens
aktiver og passiver. Denne beslutning træffes med simpelt flertal. I tilfælde af klubbens opløsning
skal den formue, der er i behold anvendes til et almennyttigt formål i Rudersdal Kommune.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Rudersdal Badminton den 18. februar 2014.
Revideret d. 30. juni 2021.